Довідник твого міста
це безкоштовно і ефективно!
Укр
26 жовтня 2021
9,5 °C
ясно

Статті

Юридичні питання
КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ
15 листопада 2020, 14:14
КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ

На сьогоднішній день купівля-продаж квар- тир є одним з питань які потребують роз’яснен- ня. Отже на сьогоднішньому семінарі річ піде саме про цей договір. Почну із загального поняття договору купівлі-продажу. Згідно статті 655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’я- зується передати майно (товар) у власність дру- гій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і спла- тити за нього певну грошову суму. Предметом договору, яке передається може бути майно (то- вар), який є у продавця на момент укладення до- говору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому, майнові права, право вимоги, якщо вимога не має особистого характе- ру, валютні цінності і цінні папери/ Договір купівлі-продажу квартири або іншо- го нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальномпосвідченню. Пра- во власності на на квартиру підлягає державній реєстрації. При укладенні договору одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з под- ружжя. Дружина, чоловік має право на звер- нення до суду з позовом про визнання договору недійсним як такого, що укладений другим із подружжя без її, його згоди, якщо цей договір виходить за межі дрібного побутового. Для укла- дення одним із подружжя договору купівлі-про- дажу квартири, який потребує нотаріального посвідчення згода другого з подружжя має бути подана письмово і нотаріально засвідчена. До- говір, укладений одним із подружжя в інтересах сім’ї, створює обов’язки для другого з подружжя, якщо майно, одержане за договором, використа- не в інтересах сім’ї. Батьки малолітньої дитини не мають права без дозволу органу опіки та піклування укласти договір купівлі-продажу квартири на яку дити- на май право власності або право користування, оскільки він підлягає нотаріальному посвід- ченню та державній реєстрації. Батьки мають право дати згоду на укладення неповнолітньою дитиною такого договору лише з дозволу ор- гану опіки та піклування який надається в разі гарантування збереження її права на житло. На укладення одним із батьків договору щодо квар- тири малолітньої дитини повинна бути письмова нотаріально засвідчена згода другого з батьків. Якщо той з батьків, хто проживає окремо від ди- тини протягом не менш як шість місяців, не бере участі у вихованні та утриманні дитини або якщо місце його проживання невідоме, такий договір може бути укладений без його згоди. Продавець зобов’язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу. Продавець повинен одночасно з товаром переда- ти покупцеві його приналежності та документи (технічний паспорт, сертифікат якості тощо), що стосуються товару та підлягають переданню ра- зом із товаром відповідно до договору або актів цивільного законодавства. Продавець зобов’я- заний передати товар покупцеві у строк, вста- новлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк - згідно статті 530 Цивільного кодексу України, тобто покупець має право вимагати його переда- чу у будь-який час. Продавець повинен викона- ти такий обов’язок у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги, якщо обов’язок негайно- го виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства. Обов’язок продавця передати квартиру покупцеві вважається вико- наним у момент надання квартири в розпоряд- ження покупця. Договором купівлі-продажу може бути встановлений інший момент вико- нання продавцем обов’язку передачі. Квартира вважається наданою у розпорядження покупця, якщо у строк, встановлений договором, вона готова до передання покупцеві і покупець поін- формований про це. У разі відмови продавця передати проданий товар покупець має пра- во відмовитися від договору купівлі-продажу, витребувати цю річ у продавця та вимагати її передання відповідно до умов договору. Якщо продавець не передає покупцеві приналежності квартири та документи, що стосуються неї та підлягають переданню разом з квартирою від- повідно до договору купівлі-продажу або актів цивільного законодавства, покупець має право встановити розумний строк для їх передання. Якщо приналежності квартири або документи не передані продавцем у встановлений строк, покупець має право відмовитися від договору купівлі-продажу. Якщо право власності перехо- дить до покупця раніше від передання квартири, продавець зобов’язаний до передання зберігати її, не допускаючи погіршення її стану. Необхід- ні для цього витрати покупець зобов’язаний відшкодувати продавцеві, якщо інше не встанов- лено договором Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження квартири пере- ходить до покупця з моменту передання йому товару, якщо інше не встановлено договором або законом Продавець повинен передати покупцеві квартиру у стані, який відповідає умовам догово- ру купівлі-продажу. У разі відсутності в договорі купівлі-продажу умов щодо стану квартири про- давець зобов’язаний передати покупцеві кварти- ру, придатну для використання Якщо покупцю передали квартиру в неналежному стані, тоді він має право, вимагати від продавця пропор- ційного зменшення ціни, безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк або відшкоду- вання витрат на усунення недоліків товару. У разі істотного порушення вимог щодо якості товару (виявлення недоліків, які не можна усунути, не- доліків, усунення яких пов’язане з непропорцій- ними витратами або затратами часу, недоліків, які виявилися неодноразово чи з’явилися знову після їх усунення) покупець має право відмови- тися від договору і вимагати повернення спла- ченої грошової суми. Продавець відповідає за недоліки товару, якщо покупець доведе, що вони виникли до передання квартири покупцеві або з причин, які існували до цього моменту. Якщо продавцем надані гарантії щодо стану квартири, продавець відповідає за її недоліки, якщо він не доведе, що вони виникли після її передання по- купцеві внаслідок порушення покупцем правил користування, дій третіх осіб, випадку або не- переборної сили. Покупець зобов’язаний прий- няти квартиру, якщо вона передана вчасно у належному стані та оплатити квартиру за ціною, встановленою у договорі купівлі-продажу, а та- кож вчинити за свій рахунок дії, які відповідно до договору, актів цивільного законодавства або вимог, що звичайно ставляться, необхідні для здійснення платежу.

Д.В. Кривцов, приватний нотаріус,Вінницького міського нотаріального округу Театральна, 40(38) (0432) 67-69-87, (067) 430-64-41

Коментарі: 0
Додати коментар

Додати коментар