Довідник твого міста
це безкоштовно і ефективно!
Укр
20 вересня 2019
12,0 °C
легкий дождь

Статті

ВІННИЦЬКЕ РАЙУПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ІНФОРМУЄ
22 серпня 2012, 00:00
ВІННИЦЬКЕ РАЙУПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ІНФОРМУЄ

Прийнято Закон України «Про правила етичної поведінки»

Верховна Рада визначила правила етичної поведінки для осіб, уповноважених виконувати функції держави або місцевого самоврядування при виконанні ними посадових повноважень.

Ці правила етичної поведінки є правовою основою для кодексів чи стандартів поведінки.

- Законність. Під час виконання своїх службових повноважень неухильно додержуватися вимог Закону та загальновизнаних етичних норм поведінки.

- Пріоритет інтересів. Представляючи інтереси держави чи територіальної громади у відносинах з іншими особами, діяти виключно в інтересах держави (територіальної громади).

- Політична неупередженість. Виконувати свої службові повноваження політично неупереджено, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків (щоправда це правило не стосується тих, хто обіймає політичні або виборні посади).

- Толерантність. Толерантно і з повагою ставитися до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб.

- Об’єктивність. Діяти об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

- Компетентність і ефективність. Сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати службові повноваження, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускати зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності.

- Формування довіри до влади. Забезпечувати позитивну репутацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, всіляко сприяти зміцненню довіри громадян до влади, утверджувати чесність, неупередженість та ефективність влади.

- Конфіденційність. Не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень, крім випадків, встановлених законом.

- Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень. Незважаючи на особисті інтереси, утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать законодавству або становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам.

- Недопущення конфлікту інтересів. Незважаючи на особисті інтереси, вживати вичерпних заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, а також не допускати вчинення дій чи бездіяльності, що можуть спричинити виникнення конфлікту інтересів або створити враження його наявності.

- Запобігання одержанню неправомірної вигоди або дарунка (пожертви). У разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або дарунка (пожертви), незважаючи на особисті інтереси, невідкладно: 1) відмовитися від пропозиції; 2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; 3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа колег по роботі; 4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника або відповідний виборний чи колегіальний орган та/або одного з визначених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції” спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

- Декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру. В установленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції” порядку щороку подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Яна.Нікітіна,

начальник Вінницького районного

управління юстиці

 

Скажіть, будь-ласка, які документи слід подати до реєструючого органу для реєстрації місцевої громадської організації?

Відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян», Положення про порядок легалізації об’єднань громадян, затвердженого постановою КМУ від 26.02.1993 року для реєстрації об’єднання громадян, подається заява, підписана не менш як трьома засновниками, до котрої додають статут (положення), протокол установчого з’їзду (конференції) або загальних зборів, що прийняли статут (положення), відомості про склад керівництва центральних статутних органів (із зазначенням ПІП, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця роботи), документ про сплату реєстраційного збору, крім випадків, коли громадська організація звільняється від сплати реєстраційного збору відповідно до законодавства України, відомості про засновників об’єднання громадян (із зазначенням ПІП, місця постійного проживання), документ, що підтверджує місцезнаходження об’єднання громадян. Слід зазначити, що заява має бути встановленого зразка, а підписи засновників повинні бути завірені у встановленому законом порядку.

Леся Миколаївна Пухка,

головний спеціаліст реєстраційної служби

Вінницького районного управління юстиції

 

 

Роль громадськості у заходах щодо запобігання корупції

Жоден захід щодо запобігання корупції не буде успішним, якщо під час його реалізації буде відсутня підтримка з боку суспільства.

Положення Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», спрямовані на створення дієвої системи запобігання корупції, розробки і впровадження комплексу організаційно-правових заходів для протидії цьому явищу, виявлення та подолання його соціальних передумов і наслідків та створення нових дієвих механізмів для досягнення цієї мети.

Громадяни у сфері щодо запобігання, виявлення та протидії корупційним правопорушенням мають право:

- повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, іншим органам, зазначеним у статті 5 цього Закону, керівництву та колективу підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення, а також громадськості;

- запитувати та одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування в обсягах та порядку, не заборонених законом, інформацію про діяльність щодо запобігання і протидії корупції;

- проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів державної влади;

- брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань запобігання і протидії корупції;

- вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання і протидії корупції;

- проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання і протидії корупції; проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання і протидії корупції; здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції, з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству.

Об’єднанню громадян, фізичній, юридичній особі не може бути відмовлено в наданні доступу до інформації стосовно компетенції суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції, а також стосовно основних напрямів їх діяльності. Така інформація надається в порядку, встановленому законом.

Яна.Нікітіна,

начальник Вінницького районного

управління юстиці

Коментарі: 0
Додати коментар

Додати коментар